อ.เกริกชัย ธรรมลักขณา

อ.เกริกชัย ธรรมลักขณา
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง
1.นาย อนันต์ เฮงทองเลิศ ตำแหน่งนายกเทศมนตรี
2.นาย ยอดธง มั่นใจ รองนายกเทศมนตรี
3.นาย จำเนียร แย้มวงษ์ รองนายกเทศมนตรี
4.นาย ชัยนาด ใจมุ่ง เลขานายกเทศมนตรี
5.นาย เสรี คลังนาค ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น: