อ.เกริกชัย ธรรมลักขณา

อ.เกริกชัย ธรรมลักขณา
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

2.พันธกิจ

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง เต็มใจให้บริการ และพัฒนาชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น: